O projektu

Realizátor (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové

Partner: Komuniké o.p.s., IČ: 287 95 971, Jaselská 778, Litomyšl

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.001

Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 1 / 1.3

Období realizace: 01.04.2013 – 31.12.2014

Projekt „Rozvoj nabídky vzdělávacích programů v kontextu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Pardubickém kraji“ byl zaměřen na podporu rozvoje pedagogických pracovníků mateřských, základních, středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji podílejících se na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených sociálním vyloučením. V rámci projektu bylo pro cílovou skupinu nabízeno 16 vzdělávacích kurzů akreditovaných v systému DVPP Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Základní a Nástavbový kurz Bazální stimulace budou realizovány ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace s.r.o.

Partner projektu Komuniké o.p.s., realizoval a garantoval vzdělávání zaměřené na oblast práce s dětmi a žáky ohroženými sociálním vyloučením.

Podrobnější informace o kurzech realizovaných v rámci udržitelnosti projektu včetně možnosti přihlašování jsou dostupné na našich stránkách v menu Otevřené kurzy a stránkách partnera http://komunike.eu/ v nabídce Školství.