Citygraph s.r.o. (pův. Agentura STARS s.r.o.) prioritně nabízí vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí (pedagogické pracovníky, pracovníky poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a zdravotnické pracovníky).

Pro bližší informace o vzdělávacích kurzech kontaktujte koordinátorku vzdělávání:

Mgr. Markéta Píšová, tel.: 605 877 079, e-mail: pisova@vzdelavani.net

 


 

Kurzy akreditované MPSV pro sociální služby

rozsah 8 hodin

Bezpečná manipulace s klienty a prevence přetížení pohybového aparátu

Etické dilema – pravda nebo lež?

Individuální plánování v praxi

Jak individuálně přistupovat ke klientovi

Možnosti využití prvků ergoterapie v sociálních službách

Nedirektivní komunikace s klienty sociálních služeb

Praktické návody pro trénování paměti se seniory

Rozvíjení klíčových kompetencí pracovníků sociálních služeb

Využití poznatků o náročných životních situacích v pomáhajících profesích při přímé práci s klientem

 

rozsah 16 hodin

Alkohol a drogy v zařízeních sociálních služeb

Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje

Konfliktní situace – „klient je naštvaný a co já s tím…?“

Možnosti a limity terénní sociální práce

Postupy stanovení pravidel práce s klienty v zařízení sociálních služeb a jejich praktické využití

Práce s individuálním plánem ve službách sociální prevence

Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů v sociálních službách

Praktické pojetí role pracovníka v přímé práci v zařízení sociálních služeb

Práva uživatelů sociálních služeb v praxi

Psychiatrické minimum

Rodina jako brzda a zdroj při práci s klienty v sociálních službách

Vybrané supervizní metody pro pracovníky sociálních služeb

 

rozsah 24 hodin

Proces změny u klientů v intervenčních službách („motivační rozhovory I.“)

Techniky rozhovorů posilující motivaci ke změně („motivační rozhovory II.“)


Kurzy akreditované MŠMT

Pracovní dílny akreditované pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Z papíru snadno a rychle

Funkční hra s obyčejnými věcmi

Tvoříme z hlíny aneb keramická hlína jako součást polytechnické výchovy

Rozvoj řečových kompetencí s využitím polytechnických pomůcek

Tvoříme a zpíváme si

Kdo si hraje, nezlobí – práce s netradičními materiály

Tvořivost rozvíjí u dětí fantazii – praktické náměty pro děti předškolního věku

Nápady pro konstruktivní myšlení

Činnosti pro podporu pozornosti u dětí předškolního věku

Drobné dárky jako pomůcka k procvičení jemné motoriky

Pro dobré psaní musí poslouchat celé moje tělo (zpřesnění motorické koordinace)

Hry s barvami v rámci předškolního vzdělávání

Stříháme, trháme (zdokonalení bimanuální koordinace)

Zapojení oko – ruka v činnosti

 


Vzdělávací kurzy akreditované pro pedagogické pracovníky základních a středních škol

Specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením

Kompenzační a edukační pomůcky pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením

Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra